Percakapan Kesepuluh

Vibhūti Yoga

Kemuliaan Hyang Mulia:
Tak Terjelaskan – Tak Terhingga

 


10:1

śrī-bhagavān uvāca
bhūya eva mahā-bāho śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
yat te’haṁ prīyamāṇāya vakṣyāmi hita-kāmyayā

Śrī Bhagavān (Kṛṣṇa Hyang Maha Berkah) bersabda:

“Wahai Arjuna, dengarkanlah sabda mulia ini sekali lagi, yang Ku-sampaikan karena kasih-Ku padamu, dan demi kebaikanmu sendiri.”


10:2

na me viduḥ sura-gaṇāḥ prabhavaṁ na maharṣayaḥ
aham ādir hi devānāṁ maharṣīṇāṁ ca sarvaśaḥ

“Tiada dewa, malaikat, dan seorang resi pun mengetahui kesejatian wujud-Ku (tentang hakikat penjelmaan-Ku dalam wujud manusia); karena Akulah Sumber segala apa yang mereka miliki (segala pengetahuan dan kebijakan mereka).”


10:3

yo mām ajam anādiṁ ca vetti loka-maheśvaram
asammūḍhaḥ sa martyeṣu sarva-pāpaiḥ pramucyate

“Di antara kerumunan manusia, Ia yang memahami hakikat-Ku sebagai Hyang Tak Terlahirkan, Tak Berawal, dan Penguasa Tunggal Alam Semesta – adalah seseorang yang telah melampaui kebingungannya (yang tercipta oleh dualitas), sehingga ia pun terbebaskan dari segala dosa-kekhilafan.”


10:4-5

buddhir jñānam asammohaḥ kṣamā satyaṁ damaḥ śamaḥ
sukhaṁ duḥkhaṁ bhavo’bhāvo bhayaṁ cābhayam eva ca

ahiṁsā samatā tuṣṭis tapo dānaṁ yaśo’yaśaḥ
bhavanti bhāvā bhūtānāṁ matta eva pṛthag-vidhāḥ

Buddhi, Inteligensia atau akal-sehat untuk memilah; pengetahuan, pemahaman yang jernih dan tak berkabut; ketabahan atau kesabaran, kebenaran, pengendalian diri; dan, ketenangan yang tercipta oleh keseimbangan diri dalam segala keadaan seperti suka-duka, memiliki dan tidak memiliki atau ada dan tidak adanya sesuatu, mencekam atau sebaliknya;

“Tidak menyakiti atau sifat tanpa kekerasan, kesetaraan, kepuasan, kepelepasan atau kerelaan untuk berkorban, kedermawanan, ketenaran dan juga kecemaran – segala sifat dan keadaan yang beda dan saling bertentangan – berasal dari-Ku semua.”


10:6

maharṣayaḥ sapta pūrve catvāro manavas tathā
mad-bhāvā mānasā jātā yeṣāṁ loka imāḥ prajāḥ

“Ketujuh Resi Agung; empat (Maharesi) sebelumnya; dan, empat belas Manu atau Leluhur Umat Manusia, semuanya lahir atas kehendak-Ku – dari merekalah umat manusia berkembang, beranak-cucu di bumi ini.”


10:7

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca mama yo vetti tattvataḥ
so’vikampena yogena yujyate nātra saṁśayaḥ

“Ia yang memahami hakikat Kemuliaan Ilahi, dan juga kekuasaan-Ku yang melampaui segala kekuatan alam, senantiasa berada dalam kesadaran Yoga; sungguh tak ada lagi keraguan dalam hal ini.”


10:8

ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ budhā bhāva-samanvitāḥ

“Akulah Sumber segala penciptaan; segala sesuatu di dunia ini bergerak dan terjadi karena-Ku. Dengan mengetahui hal ini, seorang bijak penuh devosi senantiasa menyembah-Ku dengan segenap kesadarannya.”


10:9

mac-cittā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam
kathayantaś ca māṁ nityaṁ tuṣyanti ca ramanti ca

“Demikian dengan segenap gugusan pikiran serta perasaan mereka terpusatkan pada-Ku, para pa-nembah yang telah berserah diri, senantiasa mengenang-Ku, berbincang tentang ‘Aku’; saling mencerahkan, senantiasa puas diri, dan selalu bahagia dalam kesadaran-Ku.”


10:10

teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te

“Senantiasa manunggal dengan-Ku lewat meditasi dan memuja-Ku dengan penuh kasih, mereka memperoleh Pengertian Sejati dari-Ku, yang kemudian mengantar mereka pada-Ku.”


10:11

teṣām evānukampārtham aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho jñāna-dīpena bhāsvatā

“Untuk memberkahi mereka, ‘Aku’ yang bersemayam di dalam sanubari mereka, melenyapkan gelap-ketidaktahuan dengan menyalakan Pelita Pengetahuan Sejati.”


10:12

arjuna uvāca
paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam ādi-devam ajaṁ vibhum

Arjuna berkata:

”Engkaulah Kebenaran Tunggal, Tujuan Akhir, dan Hyang Maha Menyucikan; Engkaulah Sang Puruṣa Ilahi – Jiwa Agung – Kekal, Abadi, Tak Terlahirkan dan Meliputi segalanya.”


10:13

āhus tvām ṛṣayaḥ sarve devarṣir nāradas tathā
asito devalo vyāsaḥ svayaṁ caiva bravīṣi me

“Demikian pula menurut para resi mulia seperti Nārada; para bijak seperti Asita, Devala, dan Vyāsa yang agung. Pun demikian yang Kau katakan sendiri.”


10:14

sarvam etad ṛtaṁ manye yan māṁ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṁ vidur devā na dānavāḥ

“Wahai Kṛṣṇa, kupercayai semua yang telah Kau utarakan. Tiada dewa atau malaikat berkesadaran rohani, maupun dānavā atau makhluk-makhluk rendahan berkesadaran materiil yang memahami rahasia perwujudan-Mu.”


10:15

svayam evātmanātmānaṁ vettha tvaṁ puruṣottama
bhūta-bhāvana bhūteśa deva-deva jagatpate

“Wahai Hyang Maha Mengadakan segala sesuatu, Penguasa semua makhluk, Sang Dewa Agung di atas semua dewa, Penguasa Alam Semesta, wahai Puruṣottama (Kṛṣṇa, Manusia Utama), Jiwa Agung – sungguh Engkau sendiri yang tahu tentang hakikat diri-Mu.”


10:16

vaktum arhasy aśeṣeṇa divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
yābhir vibhūtibhir lokān imāṁs tvaṁ vyāpya tiṣṭhasi

“Sebab itu, hanya Engkau sendirilah yang dapat menjelaskan tentang kemahamuliaan-Mu yang meliputi alam semesta.”


10:17

kathaṁ vidyām ahaṁ yogiṁs tvāṁ sadā paricintayan
keṣu keṣu ca bhāveṣu cintyo’si bhagavan mayā

“Wahai Kṛṣṇa, dengan cara apakah mesti kurenungkan Kemuliaan-Mu setiap saat dan secara terus menerus? Wahai Begawan, pada aspek atau wujud manakah mesti kupusatkan kesadaranku dan bermeditasi?”


10:18

vistareṇātmano yogaṁ vibhūtiṁ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi śṛṇvato nāsti me’mṛtam

“Wahai Kṛṣṇa, jelaskanlah pula sekali lagi tentang kekuatan dan kemuliaan Yoga; sungguh tak bosan-bosannya kudengarkan wejangan-Mu yang mengandung Kebenaran Abadi, Amṛta, dan bagaikan hujan berkah.”


10:19

śrī-bhagavān uvāca
hanta te kathayiṣyāmi divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
prādhānyataḥ kuru-śreṣṭha nāsty anto vistarasya me

Śrī Bhagavān (Kṛṣṇa Hyang Maha Berkah) bersabda:

“Wahai Arjuna, sekarang biarlah Kujelaskan tentang hakikat dan kemuliaan serta kekuasaan-Ku yang utama saja, karena sesungguhnya kemuliaan dan kekuasaan-Ku tak terbatas.”


10:20

aham ātmā guḍākeśa sarva-bhūtāśaya-sthitaḥ
aham ādiś ca madhyaṁ ca bhūtānām anta eva ca

“Wahai Arjuna, Akulah Jiwa Agung Semesta yang berada dalam diri setiap makhluk. Sebab itu, Akulah Awal, Tengah, dan juga Akhir semua makhluk.”


10:21

ādityānām ahaṁ viṣṇur jyotiṣāṁ ravir aṁśumān
marīcir marutām asmi nakṣatrāṇām ahaṁ śaśī

“Di antara para putera Aditi, Akulah Viṣṇu – Sang Pemelihara Agung; Matahari di antara benda-benda terang di angkasa; Aku pula Marīci, kemuliaan para Marut, Empat Puluh Sembilan jenis Angin yang bertiup; dan Akulah bulan di antara bintang-bintang.”


10:22

vedānāṁ sāma-vedo’smi devānām asmi vāsavaḥ
indriyāṇāṁ manaś cāsmi bhūtānām asmi cetanā

“Di antara Veda, sumber pengetahuan sejati, Akulah Sāmaveda; di antara para Dewa, Akulah Indra, Sang Pengendali indra; di antara indra-indra persepsi, Akulah Gugusan Pikiran serta Perasaan, Mind; Aku pula Kesadaran makhluk-makhluk hidup seantero alam.”


10:23

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi meruḥ śikhariṇām aham

“Di antara sebelas Rudra, mereka yang memusnahkan untuk menjaga keseimbangan alam, Akulah Śaṅkara atau Śiva; di antara para Yakṣa dan Raksasa, penguasa alam tengah dan alam dunia yang bersifat materialis, Akulah Vitteśa atau Kubera. Di antara delapan elemen penyuci, Vasu, Akulah Api; dan, di antara Gunung-gunung, Akulah Meru.”


10:24

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ sarasām asmi sāgaraḥ

“Wahai Arjuna, di antara para Pandita atau Ilmuwan, ketahuilah Aku sebagai Bṛhaspati yang Agung; Di antara para Ahli Strategi Perang, Akulah Skanda – Panglima para Dewa; dan di antara Hamparan Air, Akulah Samudera.”


10:25

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño’smi sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

“Di antara para Maharesi, Akulah Bhṛgu; di antara aksara-aksara suci, Akulah Oṁ yang Maha Suci; di antara yagya, yajña, atau upacara persembahan pada Hyang Ilahi, Akulah Japa, pengulangan asma-Nya yang mulia (zikir, atau chanting); dan, di antara yang kukuh dan tak tergoyahkan, Akulah Himālaya.”


10:26

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ siddhānāṁ kapilo muniḥ

“Di antara pohon, Akulah Pohon Legendaris Aśvattha (sejenis peepal atau beringin); di antara para Resi di alam Surga, Akulah Nārada; di antara para Gandharva, penyanyi dan penghibur di alam Surga, Aku adalah Citraratha; dan di antara para siddha, petapa yang telah mencapai tujuan tapa, Akulah Kapila, Sang Muni – Pemikir, berhati tenang.”


10:27

uccaiḥśravasam aśvānāṁ viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṁ gajendrāṇāṁ narāṇāṁ ca narādhipam

“Di antara kuda-kuda legendaris, Akulah Kuda Surgawi Uccaiḥśrava, bersuara keras, yang lahir dari amṛta atau keabadian; di antara gajah, Akulah Airāvata, wahana Indra, Sang Penguasa Surga dan Pengendali indra; dan di antara manusia, Akulah Raja (yang bijak).”


10:28

āyudhānām ahaṁ vajraṁ dhenūnām asmi kāmadhuk
prajanaś cāsmi kandarpaḥ sarpāṇām asmi vāsukiḥ

“Di antara senjata, Akulah Vajra; di antara sapi, Akulah Kāmadhenu, yang berlimpah dan dapat memenuhi segala keinginan; Akulah Kāma atau nafsu birahi demi keberlangsungan kehidupan; dan di antara ular, Akulah ular Vāsuki atau Besuki.”


10:29

anantaś cāsmi nāgānāṁ varuṇo yādasām aham
pitṛṇām aryamā cāsmi yamaḥ saṁyamatām aham

“Di antara naga, Akulah Ananta, yang Tak Berakhir; di antara makhluk-makhluk dalam air, Akulah Varuṇa; di antara roh leluhur, Akulah Aryamā – yang paling mulia; dan di antara penguasa, Akulah Yama – Dewa Maut.”


10:30

prahlādaś cāsmi daityānāṁ kālaḥ kalayatām aham
mṛgāṇāṁ ca mṛgendro’haṁ vainateyaś ca pakṣiṇām

“Di antara daitya, dānava, atau raksasa, Akulah Prahlāda, panembah yang teguh dalam keyakinannya; di antara segala perhitungan, Akulah Sang Kāla, waktu; di antara hewan, Akulah Raja Rimba atau Singa; dan, di antara burung, Akulah Burung Garuda”


10:31

pavanaḥ pavatām asmi rāmaḥ śastra-bhṛtām aham
jhaṣāṇāṁ makaraś cāsmi strotasām asmi jāhnavī

“Di antara yang Menyucikan, Akulah Angin; di antara para kesatria bersenjata, Akulah Śrī Rāma, Pembela Kebajikan. Di antara ikan, Akulah Ikan Hiu; dan, di antara sungai, Akulah Jāhnavī Gaṅgā, Pemberi Kehidupan.”


10:32

sargāṇām ādir antaś ca madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ vādaḥ pravadatām aham

“Arjuna, Akulah Awal, Tengah, dan Akhir seluruh penciptaan. Di antara pengetahuan, Akulah Pengetahuan Sejati tentang Jiwa – Pengetahuan Spiritual; dan, di antara perdebatan, Akulah reasoning – akal sehat.”


10:33

akṣarāṇām a-kāro’smi dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

“Di antara aksara, Akulah Aksara Pertama A; dalam tata bahasa (grammar), Akulah Kata Majemuk Setara (Copulative Compound); Akulah Sang Kāla yang Kekal, Abadi; Akulah Penopang Semesta, Wajah-Ku berada di mana-mana.”


10:34

mṛtyuḥ sarva-haraś cāham udbhavaś ca bhaviṣyatām
kīrtiḥ śrīr vāk ca nārīṇāṁ smṛtir medhā dhṛtiḥ kṣamā

“Akulah Maut yang memisahkan semua, Aku pula Asal-Usul – Awal-Mula bagi kelahiran baru. Di antara para Perempuan atau Sifat-sifat Keperempuanan/Feminin, para Dewi, Akulah Kīrti, Śrī, Vāk, Smṛti, Medhā, Dhṛti dan Kṣamā – Kemuliaan, Kesejahteraan, Kemampuan berbicara dengan baik, Daya Ingat, Kebijaksanaan, Keteguhan, dan Ketabahan atau Pemaafan.”


10:35

bṛhat-sāma tathā sāmnāṁ gāyatrī chandasām aham
māsānāṁ mārga-śīrṣo’ham ṛtūnāṁ kusumākaraḥ

“Di antara lagu-lagu pujian yang berasal dari śruti atau wahyu, Akulah Bṛhatsāma; di antara mantra, himne Veda, Akulah Gāyatrī, Hyang Membebaskan; Di antara bulan, Akulah bulan Mārgaśīrṣaḥ (Bulan kelima dalam penanggalan Hindia kuno); dan, di antara musim, Akulah Musim Semi.”


10:36

dyūtaṁ chalayatām asmi tejas tejasvinām aham
jayo’smi vyavasāyo’smi sattvaṁ sattvavatām aham

“Di antara permainan berlandaskan tipu muslihat, Akulah Perjudian; Aku pula kemuliaan mereka yang mulia; kejayaan mereka yang jaya; keteguhan mereka yang berusaha dengan teguh; dan kebaikan mereka yang baik.”


10:37

vṛṣṇīnāṁ vāsudevo’smi pāṇḍavānāṁ dhanañjayaḥ
munīnām apy ahaṁ vyāsaḥ kavīnām uśanā kaviḥ

“Di antara keturunan Vṛṣṇi, Akulah Vāsudeva (Kṛṣṇa, Putra Vasudeva, Pemelihara Bumi); Arjuna di antara Putra Pāṇḍu; Vyāsa di antara para muni atau petapa, dan Uśanā atau Śukrācārya di antara para penyair bijak.”


10:38

daṇḍo damayatām asmi nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ jñānaṁ jñānavatām aham

“Akulah kekuasaan prerogatif, atau kewenangan para penguasa; Akulah Nīti atau strategi kemenangan mereka yang keluar sebagai pemenang; bagi segala sesuatu yang mesti dirahasiakan, Akulah Bisu Seribu Bahasa; dan, Aku pula Kebijakan para bijak.”


10:39

yac cāpi sarvabhūtānāṁ bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān mayā bhūtaṁ carācaram

“Arjuna, Akulah Benih Kehidupan. Sesungguhnya tiada satu pun wujud keberadaan, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, yang dapat eksis tanpa-Ku.”


10:40

nānto’sti mama divyānāṁ vibhūtīnāṁ parantapa
eṣa tūddeśataḥ prokto vibhūter vistaro mayā

“Arjuna, manifestasi atau perwujudan keilahian-Ku, kemuliaan-Ku sungguh Tak-Terbatas. Apa yang Kuuraikan hanyalah sebagian kecil saja.”


10:41

yad yad vibhūtimat sattvaṁ śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ mama tejo-’ṁśa-sambhavam

“Di mana pun kau melihat kemuliaan, kilauan, dan keagungan atau kesaktian, ketahuilah bahwa semuanya itu hanyalah merupakan bagian kecil dari kemuliaan-Ku.”


10:42

atha vā bahunaitena kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam ekāṁśena sthito jagat

“Tapi, apa yang akan kau peroleh dari penguraian panjang lebar (tentang kemulian-Ku), Arjuna? Cukupkah kiranya (untuk kau ketahui) bahwa alam semesta ini Ku-topang dengan sebagian kecil dari kekuatan-Ku.”

 

Demikian berakhirlah Percakapan Kesepuluh.

 

← SebelumnyaSelanjutnya →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *